Partiprogram

PARTIPROGRAM OCH HJÄRTEFRÅGOR.

 

 

INVANDRINGSPOLITIK

 

Vi är motståndare till dagens system som innebär att vi tar emot fler invandrare och flyktingar än vi kan erbjuda arbete och egen försörjning. Bästa hjälpen sker på plats i hemländerna. Vi kräver att kommunen tecknar ett nollavtal med migrationsverket tills kommunen har ordnat arbete och försörjning för dem som redan finns här. Ökade resurser ska sättas in för att få de som idag lever med försörjningsstöd att få en meningsfull sysselsättning. Till exempel genom praktikplatser som anpassas till personens kvalifikationer och tidigare utbildningar så att dessa tas till vara på bästa sätt. Genom denna kontakt med arbetslivet tvingas man att lära sig svenska, vilket är nyckeln till en snabb integration.

 

SOCIALPOLITIK

 

Praktikplatser ska inrättas så ingen behöver gå sysslolös mer än 3 månader. I dag betalas försörjningsstöd ut utan någon form av motprestation. Det behövs extra hjälp inom skola, barnomsorg och parkskötsel. Kristianstad har allt för många som lever med försörjningsstöd. Kommunen kan bereda praktikplatser för dessa inom sina egna förvaltningar. Vi vill drastiskt minska utgifterna för socialförvaltningen. Genom att komma ut i praktikarbete ges man en möjlighet till detta.

 

Vi tycker att det är ett misslyckande att det fortfarande finns hemlösa inom vår kommun och vill att särskilda resurser avsätts för att hjälpa dessa människor under nästa mandatperiod.

 

 

 

KOMMUNIKATIONER, BYASTÄMMOR OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

 

Vi kräver tätare bussförbindelser till de yttre delarna av kommunen. Bussförbindelserna mellan centrum och dessa kommundelar har alltid varit glesa eller obefintliga. Vi vill ha fria bussresor för pensionärer från 70 år.

 

Vi vill fortsätta utbyggnaden av cykelvägarna i kommunen. Det finns fortfarande orter som saknar cykelleder till Kristianstad city. Ge barnen en chans att cykla säkert till och från stan.

 

Vi vill att Hammarslundsleden iordningsställs och åter tas i bruk för biltrafik. Vi ser det som en naturlig in och utfart till centrum.

 

Byastämmor skall ges både större bestämmanderätt och bättre ekonomiska resurser att genomföra förändringar och förbättringar i sitt närområde. Förutsättningar för människor att bosätta sig på landsbygden ska underlättas i form av tomter, skolor, äldreboende och kommunal service.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARN, FÖRSKOLA & SKOLA

 

Att bevara skolorna på landsbygden är en hjärtefråga för Kristiandstadbygdens framtid. Vi vill att skolorna i Kristianstads kommun ska utvecklas till arbetsplatser dit såväl lärare som elever går med glädje och med gemensamma mål. Återinför ordningsbetyg och skärp närvarokontrollen. Krav på att lärarna ska ha behörig ämnes- och pedagogisk kompetens. Personaltätheten inom förskolan ska anpassas till antalet barn. Vi arbetar för körkortsutbildning för gymnasieelever.

 

LAG OCH ORDNING

 

Samhället måste ta krafttag mot de kriminella ungdomsgängen. Detta är inte bara ett ansvar för polisen, utan alla delar av samhällsapparaten. Dessa gäng rekryterar i princip barn till sin kriminella verksamhet. Ungdomar skall tidigt lära sig att brott inte lönar sig. Vi måste ge tydliga och klara signaler från samhället, att brott straffas på ett kännbart sätt. Vi vill se en nolltolerans mot våld, rån, narkotikabrott och skadegörelse. straffmyndighetsåldern måste sänkas. Polisen måste vara mer synlig och närvarande i samhället för att skapa trygghet hos vanliga medborgare. Genom förebyggande insatser kan vi försvåra rekryteringen av unga kriminella.

 

Ett storfängelse i Wä kan kommunen kanske glädjas åt, men för Sverige och skattebetalarna är det en kostsam och tragisk historia. I våra fängelser är fångar av icke svensk ursprung överrepresenterade. Detta är ett misslyckande som kostar skattebetalarna miljarder om året vilket glöms bort när man diskuterar kostnader för invandringen.

 

ARBETSMARKNADEN

 

"Matkommunen" måste satsa på arbetsplatser som inte kräver högutbildad arbetskraft. Det är just den typen av företag vi behöver mest för att lösa arbetslösheten inom de grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen måste underlätta för olika företagsetableringar och locka till sig entreprenörer genom att snabbehandla markköp, bygglov med mera. Inrättande av lärlings- och praktikplatser måste påskyndas så att ungdomar och invandrare kommer ut i arbetslivet. För skoltrötta elever ska det även finnas någon form av praktikplatser som en hjälp och motivation för att återuppta studierna.

 

MATKULTUR

 

Kristianstadsbygdens framtid vill ha närproducerad mat för miljöns skull och tycker inte det ska serveras genmanipulerad föda, kemiskt framställda margariner, importerad kyckling, köttslamsor från Italien med mera, vid kommunens äldreboende och skolmatsalar.

 

ÄLDRES VILLKOR OCH RÄTTIGHETER EFTER FULLBORDAT ARBETSLIV

 

Respekten för de äldre har urgröpts i det moderna samhället. Här sparas och gnetas på ett sätt som är ovärdigt ett landsom utger sig för att vara rikt. När kakan ska fördelas borde det vara rimligt att pensionärerna också beskattas lika som arbetande och inte har högre skattesats.

 

De äldre ska känna sig fullständigt trygga med sitt boende, sin omvårdnad och möjligheterna att välja sin egen mat inom de resurser som finns på boendet. Det ska finnas personal som lagar närproducerad mat fri från onödiga tillsatser på alla äldreboende så långt det är möjligt. Detta kan kommunen styra, men det görs inte idag. Med hjälp av din röst vill vi ändra så att alla får den bästa och nyttigaste maten. Äldre par skall kunna välja sitt boende och inte tvingas att flytta isär bara för att ena parten kräver mer vård och omsorg. Vi får inte glömma bort att det är dessa generationer som skapat det välstånd vi nu lever i.

 

PARKER & VATTENRIKET

 

Park- och gatuskötseln är grovt eftersatt i Kristianstad. Denna måste omgående förbättras. Här behövs extrahjälp, där praktik och meningsfull sysselsättning kan stimulera och bryta utanförskap för arbetslösa.

 

Ett koncept som C4-arbetsmarknad (beredskapsarbete) ska omgående återupprättas.

 

Vattenriket är en tillgång för vår kommun som ska vidareutvecklas och marknadsföras på bästa sätt.

 

DJURSKYDDET

 

Vi kräver att djurskyddet förstärks. Djur ska inte behöva lida på grund av misskötsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORSPORT

 

Vi vill att motorintresserade skall ha möjlighet att utöva sin hobby på ett säkert sätt utan att störa. Vi stöder även veteranbils-och motorcykelhobbyn som en stor folkrörelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINDKRAFTEN

 

Utbyggnaden av vindkraften i känsliga naturområden är vi helt emot. Även i områden där den försämrarboendemiljön för innevånare som sökt sig till vår kommun, bland annat för vår vackra miljö. Vindkraftverk är förfulande och störande genom buller, skuggor och ljus. Vi vill att Kristianstads kommun utnyttjar sitt veto och stoppar vidare utbyggnad till dess planerna anpassats till miljön för människor och djur.

 

 

 

IDROTT, KULTUR OCH FRITID

 

En satsning på barn, ungdomskultur och idrott där alla känner delaktighet tror vi kan lösa många problem med utanförskap och kriminalitet. Stödet till föreningslivet ska utformas så att alla kan delta oavsett ekonomiska förutsättningar. Barnen ska erbjudas möjlighet att utöva en meningsfull fritidssysselsättning. Fritidsgårdar och träffpunkter ska bibehållas och utvecklas liksom baden på de mindre orterna. Vi är övertygade om att detta kommer att gynna alla och minska skadegörelse och kriminalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJÖN

Vi arbetar för en god miljö som står i samklang med närings-

livet och den enskildes förmåga.

 

 

 

 

KRISTIANSTADS KOMMUN• EN STOR KOMMUN:

Vår kommun blev vid sista kommunsammanslagningen Skånes till ytan näst största kommun och till befolkningen den fjärde största. Kanske kan man med facit i hand tycka att den blev

allt för stor. Tåget har emellertid gått för att ändra på detta förhållande. Det som gäller är att samarbeta och att försöka upprätthålla rättvisa mot kommuninvånarna vad gäller service, oavsett om man bor i centralort, basort eller glesbygd.

 

Kristianstadsbygdens Framtid kommer att arbeta för en mer rättvis fördelning eftersom vår övertygelse om att ge hela kommunen möjlighet att överleva också ger oss en bra kommun att leva i. Många små orter är beroende av ett livskraftigt jordbruk och småföretagande.

 

 

Detta är en del av de förändringar som vi inom Kristianstadsbygdens Framtid vill genomföra så att skattemedlen används till kommuninvånarnas bästa och skapar en lugn och trygg tillvaro för alla invånare i Kristianstads kommun.

 

De frågor som inte avgörs i Kristianstads kommun kommer Kristianstadsbygdens Framtid att på alla sätt försöka påverka genom opinionsbildningar till riksdag m.m.

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS